2017. november 30., csütörtök

Rudolf Steiner A szabadság filozófiája bemutatása

Rudolf Steiner A szabadsag filozofiaja bemutatasa
Rudolf Steiner A szabadság filozófiája bemutatása

Rudolf Steiner A szabadság filozófiája műve 1893-ban készült el. Először német nyelven jelent meg, majd 1916-tól angol nyelvterületeken, angol nyelven is. A könyv eredete visszavezethető az 1891-es doktori disszertációjához, majd annak egy évvel későbbi átdolgozott változatához, az Igazság és tudomány című kiadványhoz. Az első kiadás 1893/94 –ben volt, 1918-ban pedig az új. Ezeket több ismételt kiadás követte, németül és angolul is. Magyarországon az Édesvíz kiadótól 1996-ban jelent meg először, 2005-ben pedig a Genius-Új Mani Fest kiadása által.


Rudolf Steiner A szabadság filozófiája tartalom


Mennyire szabad az ember akarata, ha egyáltalán szabad? Számos filozófus és pszichológus vizsgálta a kérdést. Ha az ember akaratát vágyai, s egyéb más okok előzik meg, az tekinthető e ténylegesen szabad akaratnak? A szívhez vezető út is először a fejen vezet keresztül. Végső konklúzió: „Az emberi cselekvés természetének kérdését megelőzi a gondolkodás eredetének kérdése”.
„A szellemi élet története nem egyéb, mint a világ és a köztünk levő egység állandó keresése.” A monizmus és a dualizmus hiányosságai. Utóbbi az ellentéteket nem képes áthidalni, előbbi pedig a szellemet, vagy az anyagot tagadja, ezért materializmushoz, vagy spiritualizmushoz vezet. A materialista az anyagnak tulajdonítja a gondolkodás képességét, de mi indíthatná az anyagot, hogy saját mivoltáról gondolkodni kezdjen?
A megfigyelés és gondolkodás az ember szellemi törekvéseinek a kiindulópontja. A gondolkodás természete az, hogy a megfigyelt tárgyra irányul, és nem a gondolkodást végző személyre. Nem gondolkodhatunk úgy, hogy egyszerre meg is figyeljük magát a gondolkodásunkat. A világ jelenségeinek szemléléséhez a legbiztosabb pont a gondolkodás.A szabadság filozófiája könyv borítók
A gondolkodás az, amely túlmegy a megfigyelés dolgain, a megfigyelés és a gndolkodás között a tudat áll. Észleleti képeink szubjektívek. Megfigyelő „helyünkhöz”, vagy helyzetünkhöz képest mást figyelhetünk meg és megfigyeléseink eredménye is más. (Lásd például távolságok és helyzetek a térben.)
Számunkra szükségszerű, hogy egyes részleteket „kiszakítva” a világból, önmagukban nézzünk. Ugyanis ha a dolgok nem különállókként mutatkoznának számunkra, és nem lenne különbség köztünk és a dolgok között, akkor minden egy folyamatként jelenne meg. Észleleteinkben különálló lények vagyunk, gondolkodásunkban azonban összefonódunk.
A dolgok nem igénylik a magyarázatot, az ember személyes ügye a megismerés. A megismerés határai: a naiv realizmus és a metafizikai realizmus. A gondolkodás lényegét intuíció által ragadhatjuk meg, amely egy tisztán szellemi tartalomnak, tisztán szellemi átélése. Az éntudat a testi organizáció által jön létre, azonban ettől fogva jelen marad a gondolkozás által.
A nem csupán külső, hanem belső indíttatásból fakadó cselekedet magasabb rendű, mint amit az ösztönök, vagy a morális elvárások indokolnak, azért, mert az ember bensőjéből fakad. Az igazi szabadság a materializmus és az egyoldalú spiritualizmus számára is lehetetlen. Ha az ember az erkölcsi princípiumokat kívülről kapja, nem szabad. A valódi szabadság az, amikor az ember saját maga határozza meg akaratának indítékait.
Az optimizmus és a pessszimizmus vizsgálata, az öröm és szenvedés mennyisége. A monizmus konzekvenciái.
Rudolf Steiner és „A szabadság filozófiája” könyv


A szabadság filozófiája egy olyan könyv, amelyben Steiner nem az antropozófiáról, vagy szellemtudományról ír, még csak nem is szellemi világokból származó élményeiről. Mint az alcímben is olvashatjuk: „Az ember lelki életének megfigyelése természettudományos módszer alapján”. 1918-as előszavában azt írja, hogy az új kiadás alkalmával hosszabb kiegészítéseket fűzött a műhöz, annak könnyebb megértése végett.Rudolf Steiner a szabadság filozófiájáról


A szabadság filozófiája könyv szövegének az az előnye, hogy megmarad a tárgyilagosságnál, megvizsgálja a különböző dolgokat, de nem ragad le sem a materialista tudomány, vagy éppen a spirituális irányzatok merev nézőpontjainál. Az általam nemrégiben bemutatott Életutam című könyvében Steiner ezeket írja: „...A szabadság filozófiájában azt akartam kimutatni, hogy nem a fizikai világ mögött van egy ismeretlen világ, hanem magában a fizikai világban van a szellemi világ. ... A megismerési folyamat célja a szellemi világ tudatos átélése, amelynek a meglátásakor minden szellemmé válik. ...A szabadság filozófiája arra akar rámutatni, hogy a fizikai világ valójában szellemi, és hogy az ember mint lelki lény, a fizikai világ igazi megismerésével a szellemiségben él. ...A könyv tulajdonképpen az antropozófia leírása, amely a természettel és a természetben álló emberrel foglalkozik, aki a maga individuális moralitásával áll benne a természetben. ...Hogy az antropozófia elnevezést akkor még nem használtam, annak az oka az, hogy mindig inkább a szellemi átélés felé hajlottam és szinte egyáltalán nem törekedtem terminológiákra.”
Előremutató, amit a nőkről, s a nők helyzetéről ír Rudolf Steiner: „Hogy a nő természete alapján mit akarhat, azt a nő megítélésére kell bízni. Ha igaz lenne az, hogy a nők valóban csak arra a hivatásra alkalmasak, amelyet most betöltenek, akkor maguktól nem is érhetnének el mást. De azt inkább nekik maguknak kellene eldönteniük, hogy mi felel meg a természetüknek. Aki attól fél, hogy szociális állapotaink számára megrázkódtatást jelent, ha a nőket nem a fajta egy tagjának, hanem individuumnak tekintjük, annak azt kell válaszolnunk, hogy az olyan szociális állapotok, amelyekben az emberiség fele emberhez méltatlan életet él, nagyon is megértek arra, hogy átformálják azokat.” Ne feledjük, hogy akkoriban (19-20. század fordulója) a nők még nem élveztek ekkora szabadságot, a társadalom bizonyos keretek közé szorította őket. 

A szabadság filozófiája jellemzés, értékelés


Amikor megvettem A szabadság filozófiáját – a 2005-ös kiadást – már igencsak kíváncsi voltam rá, mert más Steiner előadások könyvekben többször is meg van említve, mint olyan mű, amely a „tiszta gondolkodáshoz” vezet el. Ez pedig olyasmi, ami az érzékeléstől és testi érzetektől független gondolati világba visz, amit ő alapvetőnek tart a szellemi-lelki érzékelőerők kifejlesztéséhez.
Bár filozófiai mű, alapvetően több annál, mert a gondolatot tevékenyen összekapcsolja a gyakorlattal, a világgal, természettel és az emberi lénnyel. Nem áll meg más filozófusok fejtegetéseinél, hanem azokon túlmutatva ragadja meg a lényeget. De nem könnyű mű. Sőt, bizonyos szellemi összpontosításra szükség van, hogy megértsük, és magunkba engedjük az itt elmondottakat. A szabadság filozófiája könyv részletes elemzésére itt em vállalkoznék, ahhoz túl sokrétű, és egyben további részletekbe bele kellene mennünk. Inkább a saját, vele kapcsolatos élményeimről, és tapasztalataimról ejtenék szót.

 
A szabadság filozófiája és a tudomány
Egyes gondolatok, mint például „A szabadság eszméje” fejezetben levők, bizonyos fokig kapcsolódnak ahhoz, amiről „A kiváló egyéniség 50 jellemvonása” című könyvemben írtam. Nevezetesen arról van szó, hogy a fejlett egyéniség elsősorban belső indíttatásból cselekszik, s nem azért, mert a társadalmi normák, vagy mások elvárásai ezt követelik.
Hosszas idézetek vannak számos filozófus, pszichológus és hasonló területek szerzőitől. Ilyenkor Rudolf Steiner mintegy bemutatja ezeket, s olykor észre sem lehet venni, mikor tér át a maga nézőpontjára, vagy következtetésére, ezért oda kell figyelni. Ezekből egyértelműen látszik, hogy az egyes irányzatok mennyire szubjektívek, egyoldalúak, vagy éppen csak annyi a gond velük, hogy nem vesznek figyelembe némely dolgot, illetve kiindulópontjuk téves.
A szabadság filozófiája egyik legnagyobb értéke abban rejlik, hogy az emberi lényt „kivezeti” a szokványos gondolkodásból, és a sémák helyett egy szellemi nézőponthoz juttatja el. Oda juttat, hogy közvetlenül a gondolattal képesek vagyunk megragadni valamit, de úgy, hogy ez nem valami ábránd, vagy fikció, hanem mélyebb igazságok tudatos megélése.
Ilyen tekintetben nem is annyira filozófiai könyv, mert a realitáshoz vezet el. De ehhez szükség van arra, hogy az ember felülemelkedjen elkényelmesedett gondolati szokásain és hiedelmein, és önmagában is eljusson a végső konklúziókhoz. Bár a sok érintett megközelítés egy kicsit eltéríti a figyelmet az igazi kérdésről, a szabadságról, rájöhetünk, hogy ez mindvégig jelen van – éspedig bennünk – de csak akkor éljük át igazán, ha tudatossá válik. Akkor, amikor eljutunk annak felismeréséhez, hogy a természeti erők és hatalmak nem kényszerítenek, hanem éppen mi vagyunk azok, akik a megismerés által a világ lényegéhez akarunk jutni.Ajánlott cikk: Castaneda könyvek

 
 Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 29., szerda

80 nap alatt a Föld körül könyv bemutatás

80 nap alatt a Fold korul konyv bemutatas
80 nap alatt a Föld körül könyv bemutatás

Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül könyve 1873-ban jelent meg Franciaországban, Le Tour du monde en quatre-vingts jours címmel. Magyarországon már három évvel később megjelent, és később is számos újabb kiadást élt meg.
Jules Verne –t a 19. század második felében az utazásokban bekövetkező technikai fejlődés ihlette erre a műre. Ma már – ugyanezekkel az eszközökkel – erősen kétséges lenne ennyi idő alatt megkerülni a Földet, más akadályok miatt.80 nap alatt a Föld körül tartalom, történet


Phileas Fogg egyedül élő úriember, akinek minden napja pontosan ugyanúgy telik, percről-percre. Reggel 8-kor kel, Pontban fél tizenkettőkor elindul a Rotary Klubba, ahol a délutánját tölti, és éjfélkor tér nyugovóra, otthon. Kínosan ügyel a pontosságra mindenben, s mikor inasa egyetlen apró hibát elkövet, megválik tőle.
Az új inas a francia Passeparteut, aki számos mesterségben kipróbálta már magát. Egy este a Rotary Klubban szóba kerül, hogy ma már milyen gyorsan meg lehet kerülni a földet, vonattal és hajóval. Phileas fogad társaival, hogy pontosan 80 nap alatt körbe tudja utazni. Még aznap elindulnak Passeparteut -val. A sors iróniája, hogy ugyanabban az időben, egy bankban is rablás történik, a tettes távozik, s a hatóság Phileas Foggra gyanakszik.Phileas Fogg a Föld körül
A fogadásSzueztől egy „detektív”, Fix, is felbukkan a színen, aki összebarátkozik Passeparteut –val, és jól kikérdezi urával kapcsolatban. Ő biztosra veszi, hogy Phileas az az ember, akit keres. Phileas továbbra is nagyon precíz, mindent kiszámol és lejegyez. Jól haladnak az úttal, de Indiától kezdve nem várt akadályok, és kalandos események is közbeszólnak.
80 nap alatt a Föld körül jellemzés, értékelés


Úgy adódott, hogy éppen körülnéztem, hátha találok egy újabb Verne regényt, amelyet érdemes lesz elolvasnom. Mivel az elektronikus könyvtárban van jócskán, csak azt kellett eldönteni, melyik legyen az. Verne műveinek listáját nézegetve esett pillantásom a 80 nap alatt a Föld körül című regényre. A történetről a régi spanyol rajzfilmsorozat és a filmek közül főleg az 1989-es, Pierce Brosnan főszereplésével készült, 3 részes verzió maradt meg bennem.
Csodálkoztam, hogyan nem jutott eszembe eddig, hogy elolvassam ezt a művet, és nagy kedvvel estem neki. Nem is csalódtam, élveztem minden egyes oldalát. De előbb meg kellett szoknom, hogy itt a főszereplő Phileas Fogg, és nem Willy Fog, mit a spanyol-japán rajzfilmsorozatban.


 


Auda, indiai hercegnő
Auda, indiai hercegnőOnnantól kezdett igazán tetszeni a történet – és azt is vártam a leginkább – amikor az indiai dzsungelben rátalálnak a hercegnőre, akit éppen feláldozni készülnek a fanatikus hívők. Ez az igazi kaland, és ez hiányzott a továbbiakból. Bár a városokban, kikötőkben és a hajón sem volt unalmas az útjuk, számomra a természet körülményei hozzák a valódi izgalmat.
Ami a szereplőket illeti, Fix – a detektív – a legbosszantóbb figura a történetben, aki ráadásul ostoba is, vagy legalábbis nem lát a szemétől. Persze megvan a maga oka a szerepeltetésének, hiszen tovább bonyolítja az eseményeket, és nehezíti hőseink útját. Passepartout tipikus Verne féle „színesítő”, olyan, mint mondjuk Paganel volt a Grant kapitány gyermekei –ben. Phileas, a totális hidegvérű, rendezett, de fogadásra hajlandó angol úriember megtestesítője.
Néha kicsit több a leírás a kelleténél az olvasmányban, Verne mindig is szeretett ebbe belemerülni. A regény olvasásakor folyton valami nagyobb élményre, izgalomra vágytam, ez lehet a filmek mellékhatása. Így sem volt rossz, de nem nyűgözött le. Amerikában nehéz volt a téli tájat elképzelnem, valahogy mindig nyári eseményre emlékeztem az indián támadás kapcsán. El kell ismernem, innentől igencsak izgalmas és fordulatos lett a történet.80 nap alatt a Föld körül térkép
80 nap alatt a Föld körül térképA vége pedig zseniális, még úgy is nagyon élveztem, hogy a filmekből már tudtam, mire számíthatok. Olyan jól összepasszolt minden a végére, hogy egész jókedvvel fejeztem be az olvasást. Phileas Fogg tanulságul szolgált az ideális hozzáállásra. Egyetlen egyszer sem ragadtatta el magát, nem dühöngött, nem veszekedett, és nem hibáztatott soha senkit. Pedig lett rá volna alkalma bőven! A végén így ő lett a nyertes. Ezért tehát szórakozásként és jó példaként is remek időtöltés olvasni a 80 nap alatt a Föld körül –t.


Értékelés (saját tetszési indexem)
7
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)


Ajánlott cikkek: Emilio Salgari - Az aranymezők királynője
                         Edgar Rice Burroughs - Tarzan és a gyémántok


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 26., vasárnap

Rudolf Steiner Életutam életrajzi könyv

Rudolf Steiner Eletutam eletrajzi konyv
Rudolf Steiner Életutam életrajzi könyv

Rudolf Steiner Életutam életrajzi könyve 1925-ben jelent meg. Magyarországon – jóval később – a Magyar Antropozófiai Társaság és a Genius kiadó által került kiadásra. Az Életutam könyv Rudolf Steiner emlékezése, amelyben élete minden főbb eseményét és történését leírta, de teljesen már nem tudta befejezni.Ebben a cikkben először vázlatosan leírom a könyv tartalmát. Majd a következő blokkban jellemzem a könyvet több, kiragadott idézettel. Végül személyes élményeimen át értékelem és számolok be a főbb mondanivalóiról. Mivel ezt a cikket nem egyszerre írtam, hanem olvasás közben jegyzeteltem, kevésbé összefüggő, de remélhetőleg így is jól érthető bepillantás eme alkotásba.

Rudolf Steiner Életutam könyv tartalom


Megjegyzés: a tartalom rövid bemutatásakor sosem írom le az egészet, mindig csak kedvcsinálót, és főleg az elejét. Mivel itt életrajzi könyvről van szó, címszavakban jelzem a tartalmat és nagyjából végig, de ez semmit sem számít, mivel ez nem regény, és a lényeg magában a műben van.


Szülők találkozása, születés Kraljevecben. Felcseperedés Ausztriában és az osztrák-magyar határ mentén. Iskolába járás, tanítók, tudományok, a világ megismerése. Gimnáziumi évek, filozófiák, iskola Bécsújhelyen.
Egyetemi évek, professzorok, előadások, filozófusi munkák megismerése, előadások hallgatása. Különböző egyetemi előadók összehasonlítása, a gondolkodás, mint a valóság átélése. Kapcsolat fiatal jóbarátokkal, az ő sorsuk. Magántanítás. Kapcsolat Schröerrel. Goethe szellemének és munkáinak megismerése
.


 

Rudolf Steiner életrajz fiatalkor
Tanítás egy családnál, a nehezen fejlődő gyermek tanítása, és fejlesztése. Megismerkedés egy családdal, bensőséges kapcsolatok. Gyülekezések Marie Eugenie delle Grazie költőnő házában. Szerkesztői munka egy hetilapnál. Utazás Németországba a Goethe emlékanyaggal kapcsolatban. Utazás erdélyi szászokhoz, Magyarországon keresztül. Goethe műveinek és megismerésmódjának vizsgálata és feldolgozása. Goethe összejövetelek.
A szabadság filozófiája mű elkészül. Nietsche munkásságának megismerése, hagyatéka. Szellemi változások Steiner életében, a fizikai világ tisztább érzékelése. Egy irodalmi magazin átvétele, az alkotók megismerése. A színházi Dráma Társasággal való foglalkozás, rendezés. Gondolatok a materializmusról és a szellemi tényekről. Tanítás egy berlini munkásképző iskolában.
Meghívásra előadások a Teozófiai Társaság egyes klubjaiban, Marie von Shivers. Sorozatos előadások saját szellemi ismeretekről. Gondok Teozófiai Társaságon belül, kizárás, az Antropozófiai Társaság megalapítása. A Luzifer-Gnosis folyóirat. A Teozófiai Társaság belső ezoterikus köre, majd saját belső kör. Filozófiai-antropozófiai kiadó vállalat Marie von Shivers –szel. Az Antropozófiai Társaság tevékenysége. 

Rudolf Steiner Életutam életrajzi könyv, jellemzés, idézetek


Miközben újra elolvastam az Életutam könyvet, kiragadtam néhány, számomra megemlítendőnek ítélt részletet, s ezekről ejtek pár szót, laza összefüggésekben. Rengeteg olyan információ van a könyvben, amelyről írhatnék, de maradjon valami azok számára, akik szintén elolvassák.
Érdekes, amikor magyarországi utazásáról ír: „...ha Budapestre ér az ember, olyan világot talál, amelyet a más európai népekhez tartozók a legnagyobb együttérzéssel tudnak szemlélni, teljesen megérteni azonban sohasem tudnak. Sötét tónusú alap, és e fölött valamilyen színjátszó fény ragyog.”

 


Rudolf Steiner Életutam tartalom
A materializmusról szóló fejtegetések érdekesek, egy cikkben, 1897-ben, a következőket írja: „Az életjelenségek mechanisztikus felfogása egyre jobban tért hódít. ...(a mai természettudományos korszak) jellegzetessége, hogy megmarad a puszta tényeknél és a mechanisztikus magyarázati módoknál. Ez a gondolkodásmód azonban sohasem fogja megérteni az életet, mert ehhez magasabb gondolkodásmód kell, mint egy gép magyarázatához.” Sajnos ez több mint száz évvel később alig változott.
Egy előadásában, amely szintén megjelent magazinban – egy évvel később – ezeket mondja: „...A lelki életünkben ható törvények éppúgy természetiek, mint azok, amelyek az égitesteket a Nap körül mozgatják. De ezek a törvények egy olyan Valamit nyilatkoztatnak meg, ami magasabb rendű minden egyébnél a természetben. Ez a Valami csak az emberben van, sehol másutt. Ami ebből jön, abban szabad az ember.
Lényeges az is, hogy elmagyarázza, mindazok az információk, amelyeket az ezoterikus kereszténységgel, és más beavatási történésekkel kapcsolatban mondott, saját maga közvetlenül találta meg a Szellemi Világban. Utána ezeket hozzáillesztette a már ismert történelmi eseményekkel és hagyományban fennmaradt tudással kapcsolatos információkhoz.
Szintén lényeges, amit azzal kapcsolatban említett, hogy voltak, akik nem jól éltek, vagy visszaéltek a bizalmával: „A szellemi látással nem szabad visszaélni, és kikutatni embertársaink belső szándékait, ha ők maguk ezt nem kívánják. A szellemi látással bíró emberek számára a mások belső világnak a kikutatása tilos valami, mint ahogy tilos egy levél illetéktelen felbontása is. Így azokkal az emberekkel, akikkel dolgunk van, úgy állunk szemben, mint mindenki más, akinek nincsen szellemi látása.
Az antropozófiai tevékenységekről, a művészetek beleáradásáról, és a szellemtudomány különböző területeken és tudományokban való felhasználásáról is megemlékezik. A források szerint az Életutam könyv 1907 –ig mutatja be Rudolf Steiner életét. Ez csak félig-meddig van így, mert az utolsó fejezetekben az antropozófiai munkásságról és munkálkodásokról beszámol, amelyek már főképp az 1910-es években és a 20-as évek elején történtek. Sajnos Rudolf Steiner 1925-ben bekövetkezett végleges eltávozása miatt a földi színről, az Életutam befejezetlen maradt.


 


Rudolf Steiner élete - A GoetheanumRudolf Steiner Életutam elemzés, értékelés, olvasási élményeim


2004-ben vettem ezt a könyvet, s ha jól emlékszem, most olvastam el másodjára. Ez nem egy önéletrajzi regény, hanem „ténykönyv”, és Steiner itt mindent pontosan úgy ír le, ahogyan megtörtént. Ezért szárazabb a regényeknél, sőt, időnként fárasztó. Amikor a saját lelki-szellemi fejlődéséről ír - hogyan élte át önmagában a világ mögött ható erők megismerését – érdekelt a legjobban.
A fiatal éveiben másokkal való kapcsolatairól, összejövetelekről részletesen beszámol, rengeteg embert mutat be. Bevallom, nem mindig tudtam követni. Persze következetes volt és egyértelmű, de engem nem mindegyik személyiség fogott meg. Szemléletes, ahogy ezekről az időkről ír: „Egész intenzíven éltem együtt azzal, amit mások láttak és gondoltak. De az így átélt világba az én szellemi valómat nem tudtam beleárasztani.” Ő igyekezett elfogulatlanul, saját elméjét és véleményét lecsendesítve meghallgatni másokat. De mások nem tanulták ezt meg, így nem is figyeltek olyan mértékben őrá, amennyire érdemes lett volna.
A XXII. fejezet nyújtja a legtöbbet arról, mi játszódott le a szerző 30-as éveiben. Itt világos képet kapunk arról, hogy eddig mintegy „benne élt” a szellemi világban, ugyanakkor a fizikaiság szokványos érzékelése számára sokkal nagyobb odafigyelést igényelt. Most megváltozik ez, és már teljes tisztaságában érzékeli a fizikai világ folyamatait. Ugyanaz, ami másoknál gyermekkorban megy végbe, nála 36 éves korában történt meg.
Ez a beállítottság emberekkel szemben is jellemző volt nála: „Arra állítottam be magam, hogy egészen objektíven figyeljem meg az embereket, és így nézzem meg azt, ami egy emberben megnyilatkozik. Gondosan kerültem, hogy kritikát gyakoroljak az emberek cselekedeteivel kapcsolatban, vagy hogy a velük való viszonyomban szimpátiát, vagy antipátiát érezzek; azt akartam, hogy „az ember úgy hasson rám, amilyen.”
Személyes dolgairól Rudolf Steiner nagyon szűkszavú. Csupán ennyit ír: „...Eunike asszonnyal nemsokára házasságot kötöttünk. Magánéletemről ennyit. Életrajzomban magánéletemről csak annyit írok, amennyi fejlődésemmel összefügg. ...Egyébként a magánélet körülményei nem tartoznak a nyilvánosságra.” Ez érdekes visszafogottság egy életrajzi műben, ugyanakkor morális példát állít, amely napjaink celeb világának szolgálhatna tanulságul, akik minden másokra nem tartozó dolgot kiteregetnek. De tartok tőle, hogy ők efféle műveket sajnos nem olvasnak.


 


Rudolf Steiner életrajzi könyv bemutatásAmit nagyon sajnálok, hogy az Életutam könyv mintegy négyötöde az 1800-as évekről szól és csak a vége foglalkozik Steiner igazán ismert munkásságával, amelyet az előadások, könyvek és az antropozófia jelentett. Engem ez a korszaka érdekelt volna a legjobban. Természetesen erre részben magyarázat az, hogy már nem tudta befejezni ezt a művet.
A Teozófiai Társasággal való kapcsolatról és a kiválásról világosan ír, így számomra minden egyértelmű. Az is jó, hogy az eseményekhez kapcsolódva kifejti, a középkor óta már a tudati lélek korában élünk, és a szellemi megismerésnek is ehhez kell igazodnia. Míg régen a szellemi világ és ismeretek álomszerű képekben való felfogása, átélése megfelelő volt, mára a teljes tudatosság jogos igény.
Amikor olvastam a könyvet, a vége felé egyre jobban érdekelt, egyes részleteket töbször is átnéztem. Nehéz egy ilyen művet értékelni, a legtöbb kérdésre, amely Rudolf Steiner életével kapcsolatban felmerül, választ kapunk. Engem a legjobban a belső fejlődése, az, ahogyan belelátott a szellemi világba, érdekelt a legjobban, erről csak vázlatosan beszél. Finoman érinti a témát, de érthető okokból nem merül bele, hiszen ennek a könyvnek ez nem feladata, sőt, egy kívülálló számára merőben idegen lehetne a téma. Mindenesetre örülök, hogy az Életutam ott van a többi Rudolf Steiner könyv között a polcomon, szinte összefogja e páratlan életművet.Kapcsolódó cikkek: Rudolf Steiner - Munkás előadások
                                Elisabeth Haich - Beavatás könyv - életrajzHa tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 22., szerda

Ég és Föld könyv bemutatása

Eg es Fold konyv bemutatasa
Ég és Föld könyv bemutatásaAz Ég és Föld könyvet (Kérdések könyve), Varga Domokos és Varga András írta, és 1985-ben jelent meg az első kiadás, D. Nagy Éva szerkesztésében. A mű több kiadást ért meg, és az egyik legjobb ismeretterjesztő könyv gyermekkortól a felnőttkorig, amely környező világunkat, és annak működését mutatja be.Ég és Föld könyv tartalomA tartalom három nagy részből áll. Ezek csillagászati, meteorológiai és geológiai ismeretekre bontják a tartalmat.
Mi van az irányokkal? Ami nekem felfele, az másnak is? Vagy ami itt felfelé, máshol lefelé? Irányok a Világmindenségben. Milyen távol vannak az égitestek? Mitől vannak az évszakok? Szélességi és hosszúsági körök. A Nap, a Föld és a Hold keringése. Fogyatkozások. Üstökösök, meteorok, vonzások. Sugárzások. Tejútunk tájai. Csillagképek. Csillagok élete és halála. A táguló világ.
Ég és Föld könyv tartalomMiért emelkedik a léggömb? Meddig van levegő, milyen sűrű, és miből áll? Hogyan, miért és honnan fúj a szél? A hideg és meleg kialakulása, a Föld éghajlati övei, növénytakarói. Az eső és az időjárás okai. A világ vizei és mozgásuk. Óceánok és szárazföldek, tengeráramlások.
Épülés és pusztulás, a Föld mélye. Kontinensek és lemezek, földmozgások. Tengerek és hegységek születése. Hogyan jönnek létre, miből állnak, és hogyan működnek a tűzhányók? Földrengés. Értékes kőzetek a földben.


Ég és Föld könyv jellemzés


Nekem a negyedik kiadás van meg 1988-ból. Akkoriban lelkesen vettem meg, s most ugyanúgy hasznosnak találom. Nem csak a gyermekek, de a felnőttek is könnyebben, egyszerűbben érthetik a meg belőle a világot. Nagyon sok minden egyértelművé vált számomra ebből a könyvből, amit a tankönyvekből sokkal nehezebb lenne megérteni. Az Ég és Föld könyv olyan jól összefoglalja ezeket a környezetünkkel kapcsolatos tudnivalókat, hogy szinte semmi sem marad ki belőle.

 Ég és Föld könyv jellemzés
Gyermekkorban csodálatos eszköz a Kérdések könyve, hogy a felcserepedő „emberke” megismerje a világ működését. De elég összeszedett a szöveg ahhoz, hogy „felnőttkönyvnek” is megfeleljen, sőt, egyes részeit többször is elolvastam, oly sok információt adott. A csillagászati és a meteorológiai részeket nagyon szerettem, a végén, a geológia olyan mértékben már nem izgatott.
Nagyon jók a könyvben a szemléltetések. Például ha a fejünk lenne a Nap, akkor a Föld bolygó – amely ez esetben kb. szúnyog nagyságú méretarányosan – 20 méterre lenne. A Neptunusz már 600 méterre, és a legközelebbi csillag több mint 5000 kilométerre! Kiss István rajzai nagyban segítik a megértést, rengeteg minden válik egyértelművé a képek láttán. Annak idején sokat böngésztem, az időjárási okokra különösen kíváncsi voltam, bár egyes jelenségeket még most is csak „nagyjából” ismer a tudomány.
Kérdések könyve, környezetunk bemutatásaA földrajzot mindig is imádtam, ezért nagyon tetszettek a látványos térképek, és a Föld bolygó bemutatása minden szempontból. Biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége még most sincsen pontosan tisztában környezetünk és időjárásunk működésével, hát még a távolságokkal! Nem csoda, hiszen iskola után már kevesen foglalkoznak ezzel, elfelejtjük, vagy akkoriban sem sikerült mindent jól megérteni. Az Ég és Föld könyv egy olyan ismeretterjesztő mű, amely még sok-sok éven át kiválóan szolgálja a fiatalság (és az idősebbek) tudásvágyát környezetünkről.


Ajánlott cikkek: Kockás képregény újságok
                         Arthur Herzog - Delej


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 14., kedd

Leleszy - Az utolsó csillaghajó regény bemutatás

Leleszy - Az utolso csillaghajo regeny bemutatas
Leleszy - Az utolsó csillaghajó regény bemutatás

Leleszy Béla Az utolsó csillaghajó regénye 1990-ben jelent meg, a debreceni Csokonai kiadónál.
Leleszy Béla népszerű író volt a két világháború között. 1926-tól kezdve rengeteg regénye és novellája jelent meg.
Az utolsó csillaghajó című, tudományos-fantasztikus könyve 1954-ben keletkezett.
Leleszy Béla Az utolsó csillaghajó tartalom, történet


Ren, a Vira bolygó állomásán, sok befutó hír között egy különös üzenetre figyel fel. A Föld segítséget kér! Sok millió évvel ezelőtt onnan indult ki a Tejútrendszer más csillagrendszereibe az emberiség. Csak kevesen maradtak ott, és velük is megszűnt a kapcsolat, legalább ezer éve. Most viszont közel van a Nap vége, nemsokára novává válik, és a környező bolygók is vele pusztulnak.
A Vira tanácsa úgy dönt, hogy 5 fotonhajót küld az ottmaradt földiek megmentésére. A négy és fél fényévnyire levő szülőbolygóhoz a fotonmeghajtású csillaghajókkal – belső időben – egy és negyed évig tart az út (egyébként négy és fél). Ren soha nem gondolta volna, hogy arra visz az útja, hiszen új és távoli világokba vezető csillagutakra vágyott. De valami miatt megtekinti a gyülekezőket, és régi ismerőse, Vun, aki a küldetés vezetője, beveszi őt a csapatába.


A Vira bolygóA hosszú úton is számos érdekes esemény történik. Ren megismeri Gor –t, aki már idősnek számít a maga 182 évével, és ő a Föld legjobb ismerője. Útközben aggasztó jeleket észlelnek a Napról, s találkozván egy másik expedícióval, kényszerű társat is kapnak. Több hátráltató esemény is történik az úton, s amikor megérkeznek a Földre, nem várt nehézségekkel szembesülnek.Leleszy Béla Az utolsó csillaghajó regény jellemzés


Az utolsó csillaghajó regény mindmáig az egyik legnagyobb sci-fi kedvencem. Amikor először olvastam, 1990-ben, mély hatással volt rám. Ez igazi sci-fi, valódi űropera, s Leleszy Béla korát fényévekkel megelőzve írta meg eme remekművét. Csak néhány apróság utal arra, hogy a modern, számítógépes kor előtt keletkezett. Például a szalagokon áramló adatok, vagy az óra, amin már számok jelennek meg, a mutatók helyett. Egyébként minden hiper-szuper modern, s remekül van kitalálva.


 

Az utolsó csillaghajó könyvA Föld felé tartó úton, részenként egy-egy fontos esemény is történik. Amikor először olvastam, meglepett, amit Lod mondott a termeszek fejlett civilizációjáról. Később ama bizonyos, renitens csillagásznővel történő események jócskán feldobták a regényt, nem mindennapi izgalmakat okozva. Az űrállomásokkal való találkozás igazán dermesztő, rejtélyes, kicsit Alien „feelingem” volt. A lassú közeledés a Földhöz egyre kíváncsibbá teszi az olvasót, vajon mi van most ott.
Hihetetlenül modern világa és felfogása ellenére Leleszy Béla mégiscsak hordozza magában a 20. századra oly jellemző materialista felfogást. Itt a vallások már csak a babonával egyenértékűek, s csupán a múlt csökevényeinek tartják őket. Érdekes a Vira világa, és a Föld különbözőségének ábrázolása társadalmi szinten.
Számomra akkor lett igazán „forró” a regény, amikor felbukkant az a bizonyos ibolyaszemű leány. Innentől roppant izgalmas lett, mert nagyon drukkoltam Rennek. Leleszy mesterien viszi végig ezt a történetszálat is, és a tudományos-fantasztikum ezzel olyan erőteljes emberi vonást is kap, hogy a hatás nem marad el.


 A Nap kihuny az utolsó csillaghajóAz utolsó csillaghajó egyben egy szép emlék is a Földnek, és a Naprendszernek. Bár több milliárd évünk van hátra, egyszer mégiscsak bekövetkezik a Nap „halála” jelenlegi formájában, s akkor az élet sem marad meg. Azonban ez olyan távoli időpont, hogy a regényben ábrázoltaknál is sokkal fejlettebbnek kell már majd lennie az emberiségnek.
Kicsit furcsa volt, hol tegeződnek, hol magázódnak a viraiak, de legtöbbször magázódtak, s fiatalok között ez elég régiesnek tűnt. Most, újraolvasva már nem éreztem azt a nagy hatást, mint régen. Talán mert már nem okozhatott meglepetést. Az egész mű olyan, mint egy csodálatos, s egyben ijesztő, szépséges, és figyelmeztető álom. Drámai és fenséges, elragadó és üzenetteli, a könyvet olvasva a jövőben járunk, s mégis a a múltban.Értékelés (saját tetszési indexem)

8
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)


Ajánlott cikkek: Arthur C. Clarke - 2001 Űrodisszeia

                         Bryan McLeod - A küldetés


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 5., vasárnap

A világ és az ember könyv bemutatása

A vilag es az ember konyv bemutatasa
A világ és az ember könyv bemutatása


A világ és az ember képes gyermekenciklopédia D. Major Klára szerkesztésében 1975-ben jelent meg először, majd több újított kiadást megért az évek során. A világ és az ember az emberiség tudását - a természettel, világmindenséggel, történelemmel, technikával – mutatja be gyermekek számára is könnyen érthető módon, ábrákkal, rajzokkal színesítve.


 A világ és az ember képes gyermekenciklopédia tartalma


Az első nagy rész a világunkkal foglalkozik. Megismerhetjük belőle mekkora a világ, a Naprendszerünk részeit, a csillagok közti távolságokat. Megtudjuk az évszakok okait, az időjárás működését, és még az időzónák és időmérés rejtelmeibe is belepillanthatunk.
Elénk tárul az élővilág, feltárul az élet keletkezése, őslények, ősnövények és az evolúció titkai. Az állatok lábformájának, kialakulásának okai, a madarak, lovak, majmok, ember kialakulása. Ősemberek, állattenyésztés, a Föld növényzete és állatai.
A Föld lakóiról szóló nagy rész bemutatja a tengereket és szárazföldeket, a tájékozódás módját, a Föld felfedezését, megismerhetjük a távoli világtájakat felfedező, híres embereket. Aztán végighaladunk szülőbolygónkon, megnézzük a sarkokat, ellátogatunk Európába, hazánkba, Ázsia tájaira, Afrikába, Amerika három részébe, majd a különlegességek földjére: Ausztráliába. Utána jönnek a tengerparti népek, a hegyvidékek, falvak, városok, idegen népek, és nyelvek. (Olvasd el ezt is: Az 1985-ös Nagy világatlasz)


 


A világ és az ember könyv tartalma
Az Évezredek története részben megismerjük a hősöket, a különféle emberfajtákat, az ősi családokat, gazdagokat, szegényeket, és királyokat. Választ kapunk a kérdésre, hogyan alakultak ki a társadalmi osztályok, a vagyonkülönbségek, kikből és hogyan lettek urak. Következik az egyiptomi, a görög és a római korszak és birodalmak bemutatása. Megismerjük a rabszolgák harcát a földesúr és jobbágyok viszonyait, a kínai nagyfalat, kereskedővárosokat és boszorkányégetéseket. Elutazunk az Újvilágba, átélhetjük a parasztfelkeléseket a párizsi, majd az azt követő forradalmakat. A későbbiekben az amerikai Észak és Dél harcát, végül Kelet-Európában a szocializmus győzelmét, s a világháborúkat.
A gépek születése részben az ősi eszközkészítéstől eljutunk a házak, paloták piramisok megépítéséig, hajók elkészítéséig. Fegyvereket, gőzgépeket, feltalálókat követhetünk és hogyan állította szolgálatába az ember a természet erőit. Majd a villamosenergia következik, s mindenféle járművek kialakulása a biciklitől a vonatig, s repülőig, űrhajóig. Végül bepillantunk egy kicsit a jövőbe, vajon mi lesz akkor? A világ és az ember képes gyermekenciklopédia jellemzésA világ és az ember képes gyermekenciklopédia jellemzés, emlékek


A világ és az ember képes gyermekenciklopédia gyermekkorom egyik nagy-nagy emléke. Ma is ott van a polcon, és a cikk kedvéért az elejétől a végégéig újra olvastam. Nekem az 1982-es kiadás van meg, s nyugodtan mondhatom, ez a könyv ma is megállja a helyét. Gyermekként a legideálisabb az ismeretek megszerzésére, világunk megismerésére. Könnyű megérteni, és nagyon jó, szemléletes példákkal magyarázzák el világunk működését.
A könyv kiadásaikor még a szocializmus volt az ideál hazánkban, s ezt tekintették az „egyenlőség” győzelmének. Sajnos később kiderült, hogy ez az „izmus” is kitermelte a maga zsarnoki diktátorait, és itt sem volt egyenlőség, csak központi hatalom. Ezt leszámítva nagyon sok dologra magyarázatot kaphatunk
A világ és az ember könyvből. Ebből nagyon könnyen megértettem a történelmet, a földrajzot, s egyéb tudományokat. Még most, újra olvasáskor is több dolgot egyértelművé tett, amelyekről már elfeledkeztem.


 
A világ és az ember könyv képek
A világ és az ember képes gyermekenciklopédiának hatalmas előnye a rengeteg rajz és kép, amelyekre elég rápillantani, s a szöveg máris világossá válik. Későbbi tanulmányaimban és olvasmányaimban nagy segítség volt ez a könyv, mert olyan alapot adott, hogy mindent ezerszer könnyebben megértettem. Szó szerint végigutaztam vele a világon és a történelmen is. Nagyon örülök, hogy ez megmaradt, s nem kallódott el a régi könyveim közül, mert hasznos lesz majd jövőbeli utódainknak is. Nem csak érdekes, és hasznos, de kellemes volt olvasni és egy csomó mindent helyre rakott gyerekként a fejemben.Ajánlott cikkek: Kockás képregény újságok
                        Ég és Föld könyv bemutatásaHa tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 3., péntek

H. de Vere Stacpoole A kék lagúna könyv bemutatás

H. de Vere Stacpoole A kek laguna konyv bemutatas
 H. de Vere Stacpoole A kék lagúna könyv bemutatás

A kék lagúna könyv Henry De Vere Stacpoole 1908-ban megjelent romantikus, hajótöröttes kalandregénye. A műnek két folytatást is írt 1923-ban és 1925-ben. Filmben többször is feldolgozták a történetet. H. de Vere Stacpoole egy ír szerző, aki hajóorvosként ismerte meg a Csendes-óceán déli részét. A Kék lagúna könyv volt az első nagy sikere, amely megalapozta a jövőjét.

A kék lagúna könyv tartalom, történet


A Kék lagúna regény története a 19 század végén játszódik. A 9 éves Dick édesapjával hajón Bostonból San Franciscóba tart, az amerikai földrész megkerülésével. Velük van unokahúga is, a 8 éves Emmeline. Az úton tűzvész tör ki a hajón, ezért több csónakba és bárkába szállnak, félve, hogy a hajón tárolt lőpor is felrobban.
Az egyik csónakba Dick száll apjával és Emmeline –nel, velük tart Button, az öreg matróz. Később a fiú apját, Lestrange –zset, áthívják a másik vízi járműbe, hogy a harmadikról a gyermekekről gondoskodó asszony szállhasson át hozzájuk. Csakhogy a nagy ködben egyre távolabb kerülnek egymástól, és kiáltozásaik ellenére sem találják egymást. A gyerekek az öreg Buttonnel maradnak, egyedül a nagy óceán közepén. A kék lagúna könyv borítók


Másnap találnak egy elhagyott hajót. Hamarosan egy szigetre bukkannak, ahol elámulnak a trópusi szépség, gyümölcsök, virágok, és csodaszép, kék tengeröböl láttán. A tenger után valóságos felüdülés ez számukra, kellemes idő, sok banán, játszás, pihenés ideje. De a dolgok változnak, Button inkább csak pihenne, Dick állandóan valamiben töri a fejét, Emmeline pedig figyel.A kék lagúna regény jellemzés, kritika


Ilyen ostoba fülszöveget ritkán találni, mint ennél a könyvnél. Teljesen leírják az elejétől a végéig, miről szól a történet. Mivel az 1980-as filmet nagyon szerettem, kíváncsi voltam a regényre is. A sziget, a kék lagúna környezete, a táj leírása nagyon szép, varázslatos, szinte a helyszínen éreztem magam.
Amikor a szigeten folytatódik a regény, óhatatlanul eszembe jutott a film, és folyamatosan az a fantasztikus „feeling” –em volt, mint amikor azt néztem. H. de Vere Stacpoole csodálatosan ír, magával ragadott a helyszín hangulata. Az nagyon szórakoztató és vicces volt, ahogyan a gyerekek írni tanítgatták Button –t. Hát még, amikor Dick addig nem hagyta békén, amíg házat nem kezdtek építeni! Szegény öreg egész nap elpipázgatott, elücsörgött volna, de a fiúban buzgott a tettvágy, és a kreativitás, mindenre volt megoldása.
A filmhez képest itt hosszabb ideig jelen van az öreg, s a filmben több olyan jelenet van, ami itt nincs. Míg a filmben sokat úsznak a tengerben, Emmeline itt nem is tud úszni. Mindenesetre a film megkönnyítette az elképzelését a történetnek, és a hangulat már az említésre is életre kelt bennem. Édes-bájos, csodás, szép és szívet melengető történet, benne a természet álomszép tüneményeivel. A természet és az élet eseményeinek leírása engem a Bambi regényre emlékeztetett, ott is ezeket a mély érzéseket éltem át. A kék lagúna regény jellemzésHasonlóan a filmhez, itt sem az akció izgatott, hanem a különleges hangulat, az emelkedettség, az „örökkévalóság” fenséges jelenléte. Itt most kifejezetten igényeltem a leírásokat, hogy a paradicsomi szigeten érezzem magam, de a történet is végig jó volt. Könnyen érthető a fiatalabbak és gyermekek számára is, semmi sincsen túlírva, egyszerű és mégis sokszínű. Üdítő, hogy az egyes részek rövidek, így könnyű benne haladni.
A vége felé részletesebben foglalkozik Lestrange –zsel, ami a filmből kimaradt. A vége sem egészen ugyanaz, és nincs igazán befejezve, ami miatt nagyon kíváncsi lennék a folytatásra. Nem csodálom, hogy ez a könyv híressé tette Henry De Vere Stacpoole –t, van benne valami igazán különleges, egyedi, ami megfogja az embert, legyen akár gyermek, akár idős.Értékelés (saját tetszési indexem)
6.5
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)


Kapcsolódó cikkek: Tengeri kalandfilmek
                                A homokzátony
                                Kalandregények


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!
Jules Verne A rejtelmes sziget regény bemutatás

Jules Verne A rejtelmes sziget regeny bemutatas
 Jules Verne A rejtelmes sziget regény bemutatás
Jules Verne A rejtelmes sziget regénye 1974-ben jelent meg először. A hosszú, három részre bontott történet olyan kalandregény, amelyben az író számos tudomány gyakorlati alkalmazását jeleníti meg, hozzáfűzve az eseményekhez. A könyvből részletesen megismerhetjük, a túlélés mellett, hogyan hoznak létre mindent maguknak a hajótöröttek.


Jules Verne A rejtelmes sziget tartalom, történetAz amerikai polgárháború vége felé, öt ember szeretne egy körbezárt városból kijutni. Egy mérnök, egy újságíró, egy néger szolga, egy tengerész és a vele tartó, 15 éves suhanc. Egyetlen lehetőségük egy léghajó, amelyet az esti sötétségben elkötnek. Egy kutya is velük tart. Öt napi hányattatás után, az óceán felett fokozatosan mindent kidobálnak, mert a sérült ballon egyre több gázt veszít. Végül egy kis szigetre vetődnek.
A mérnök és a kutya előbb leestek, így eltűntek. Nemsokára rájönnek, milyen kis szigeten vannak, és arra is, hogy a közelben van egy sokkal nagyobb. Apálykor átjutnak a másikra. Ned, a néger folyton régi gazdáját keresi, a mérnököt. A matróz és a fiatal fiú – aki jártas a természettudományokban – eleség után néznek és hajlékot találnak a sziklák között. A rejtelmes sziget regény könyv jelenetek
Jelenetek "A rejtelmes sziget" regényből
A következő napokban a folyó mentén felderítik a környéket, sikerül tüzet csiholniuk, s madarakat elejteniük. Ahogy telnek a napok, kezdenek lemondani társukról. Hamarosan nagy vihar kerekedik, még rosszabbá téve sorsukat. De egy napon, amikor Ned újra elmegy kutatni, felbukkan a kutya...
A különös alakú sziget számos változatos és különleges helyet rejt, nem is szólva az egzotikus állatokról. A hajótöröttek minden részét elnevezik valamiről, s magának a szigetnek a Lincoln sziget nevet adják. Több különös esemény is történik, amikor éppen csak valami miatt sikerül végrehajtaniuk vagy elérniük valamit.Jules Verne A rejtelmes sziget, jellemzés, kritika


Az első bosszúság. Rendkívül nagy ostobaságnak tartom, amikor minden egyes fejezet előtt többsoros mondatokban – címszavakban – elmondják, mi lesz az adott részben. Ezeket nem is olvastam, csak nem szúrok ki magammal! A könyv elején hol léghajóról, hol léggömbről van szó, így igazán nem tudtam, most mi van, hiszen az két különböző dolog. Amit ők használhattak, az valamilyen átmenet a kettő között.


 A rejtelmes sziget térképe
A rejtelmes sziget térképeA szigeten való tartózkodásuk során jó sokáig tart, mire mindent felfedeznek, és megtanulják, hogyan készítsenek eszközöket maguknak, hogyan tegyék könnyebbé életüket. Bevallom, ennyi hajótöröttes könyv után időnként már untam ezt, ugyanis Verne számtalan fejezeten át olyan részletesen beszámolt ezekről, hogy az már sok volt. A három részre bontható mű egész első „kötete” erről szólt, ami eléggé túlzás. Ha valakit a túlélés módjai érdekelnek, annak persze hasznos lehet, már amennyire megvalósíthatóak a módszerek a gyakorlatban. Az állandó angol mértékegységek tobzódását nagyon utáltam, mert gondolatban mindig át kell váltani.
A mérnök, Cyrus Smith, kicsit MacGyver –es figura volt, mindenféle dolgot kitalált, amit megvalósítottak. Egyébként az orangután behozatala jó volt, az egyik legszimpatikusabb figura, bár viselkedéseit, s dolgait tekintve az író bizonyára túlzott. A szigetlakók többször is hangoztatták, milyen jó nekik, megvan minden a szigeten. Az eszébe sem jutott Verne Gyulának, eme regénynél, hogy nők is vannak a világon? Mert ebből a könyvből teljesen kimaradtak, és a szereplők is úgy tesznek, mintha csak férfiakból állna a világ.
Onnantól kezd újra érdekesebb lenni A rejtelmes sziget, amikor rátalálnak a másik sziget „foglyára”. Hanem itt egy gyalázatos torzítás történik az évszámokkal. Ayrton –t 1865-ben tették ott partra, a Grant kapitány gyermekei történet szerint, s most, amikor megtalálják, 1866 vége felé járunk. Itt viszont 12 évről beszél az író, arról, hogy 1855-ben került a szigetre, s csaknem 12 éve van ott! Direkt megnéztem az eredeti, külföldi szöveget, ott is 1865-ben történt az említett könyv eseménye. DeA rejtelmes sziget angol nyelvű változatában is 1855 –ről írnak. Ez bizony írói torzítás, mert nem hinném, hogy Verne ilyen feledékeny lenne. Jules Verne A rejtelmes sziget könyvborítókA harmadik rész sokkal izgalmasabb az előzőeknél, igazából itt kezdenek sűrűsödni az események, és bizonyos dolgok rejtélyessége felerősödik. A szereplők mind nagyon szimpatikusak, igen jól összejöttek erre a váratlanul hosszú kalandra. Itt megint egy évszámbeli következetlenség van. Egy előző történet, Nemo kapitány történetének a sorsáról könyv született, amit a mérnök említ, utána meg azt mondják, hogy a három ember, akik részesei voltak, 1867-ben élték át. Csakhogy jelen történet is 1965-ben kezdődött, tehát erről nem tudhattak volna, vagyis teljes képtelenség az állítás.
A rejtelmes sziget könyv vége elég drámai, és mozgalmas lett, s azt hittem, Verne már sohasem hagyja abba. Nem rossz regény, de ez már túl sok volt. Nem kívánok ilyen hosszú regényeket olvasni, az általam bemutatottak közül talán csak az Avalon ködbe vész múlta felül (jócskán) a méretében. Ezt leszámítva, Jules Verne hatalmas munkát vitt véghez a megírásával, s ezért minden elismerés megilleti.


Értékelés (saját tetszési indexem)
6
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)


Ajánlott cikkek: Tarzan és a hajótöröttek

                            A kék lagúna
                           A világ és az ember


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!