2017. november 30., csütörtök

Rudolf Steiner A szabadság filozófiája könyv bemutatása, pdf

Rudolf Steiner A szabadsag filozofiaja bemutatasa

Rudolf Steiner A szabadság filozófiája könyv bemutatása

Rudolf Steiner A szabadság filozófiája műve 1893-ban készült el. Először német nyelven jelent meg, majd 1916-tól angol nyelvterületeken, angol nyelven is. A könyv eredete visszavezethető az 1891-es doktori disszertációjához, majd annak egy évvel későbbi átdolgozott változatához, az Igazság és tudomány című kiadványhoz. Az első kiadás 1893/94 –ben volt, 1918-ban pedig az új. Ezeket több ismételt kiadás követte, németül és angolul is. Magyarországon az Édesvíz kiadótól 1996-ban jelent meg először, 2005-ben pedig a Genius-Új Mani Fest kiadása által. Akik pdf formában keresik, alul közzétettem egy linket, ahol a szöveg elérhető a hivatalos oldalon.


Rudolf Steiner A szabadság filozófiája tartalom


Mennyire szabad az ember akarata, ha egyáltalán szabad? Számos filozófus és pszichológus vizsgálta a kérdést. Ha az ember akaratát vágyai, s egyéb más okok előzik meg, az tekinthető e ténylegesen szabad akaratnak? A szívhez vezető út is először a fejen vezet keresztül. Végső konklúzió: „Az emberi cselekvés természetének kérdését megelőzi a gondolkodás eredetének kérdése”.
„A szellemi élet története nem egyéb, mint a világ és a köztünk levő egység állandó keresése.” A monizmus és a dualizmus hiányosságai. Utóbbi az ellentéteket nem képes áthidalni, előbbi pedig a szellemet, vagy az anyagot tagadja, ezért materializmushoz, vagy spiritualizmushoz vezet. A materialista az anyagnak tulajdonítja a gondolkodás képességét, de mi indíthatná az anyagot, hogy saját mivoltáról gondolkodni kezdjen?
A megfigyelés és gondolkodás az ember szellemi törekvéseinek a kiindulópontja. A gondolkodás természete az, hogy a megfigyelt tárgyra irányul, és nem a gondolkodást végző személyre. Nem gondolkodhatunk úgy, hogy egyszerre meg is figyeljük magát a gondolkodásunkat. A világ jelenségeinek szemléléséhez a legbiztosabb pont a gondolkodás.A szabadság filozófiája könyv borítók
A gondolkodás az, amely túlmegy a megfigyelés dolgain, a megfigyelés és a gondolkodás között a tudat áll. Észleleti képeink szubjektívek. Megfigyelő „helyünkhöz”, vagy helyzetünkhöz képest mást figyelhetünk meg és megfigyeléseink eredménye is más. (Lásd például távolságok és helyzetek a térben.)
Számunkra szükségszerű, hogy egyes részleteket „kiszakítva” a világból, önmagukban nézzünk. Ugyanis ha a dolgok nem különállókként mutatkoznának számunkra, és nem lenne különbség köztünk és a dolgok között, akkor minden egy folyamatként jelenne meg. Észleleteinkben különálló lények vagyunk, gondolkodásunkban azonban összefonódunk.
A dolgok nem igénylik a magyarázatot, az ember személyes ügye a megismerés. A megismerés határai: a naiv realizmus és a metafizikai realizmus. A gondolkodás lényegét intuíció által ragadhatjuk meg, amely egy tisztán szellemi tartalomnak, tisztán szellemi átélése. Az éntudat a testi organizáció által jön létre, azonban ettől fogva jelen marad a gondolkozás által.
A nem csupán külső, hanem belső indíttatásból fakadó cselekedet magasabb rendű, mint amit az ösztönök, vagy a morális elvárások indokolnak, azért, mert az ember bensőjéből fakad. Az igazi szabadság a materializmus és az egyoldalú spiritualizmus számára is lehetetlen. Ha az ember az erkölcsi princípiumokat kívülről kapja, nem szabad. A valódi szabadság az, amikor az ember saját maga határozza meg akaratának indítékait.
Az optimizmus és a pesszimizmus vizsgálata, az öröm és szenvedés mennyisége. A monizmus konzekvenciái.
Rudolf Steiner A szabadság filozófiája pdf és nyomtatott könyv


A szabadság filozófiája egy olyan könyv, amelyben Steiner nem az antropozófiáról, vagy szellemtudományról ír, még csak nem is szellemi világokból származó élményeiről. Mint az alcímben is olvashatjuk: „Az ember lelki életének megfigyelése természettudományos módszer alapján”. 1918-as előszavában azt írja, hogy az új kiadás alkalmával hosszabb kiegészítéseket fűzött a műhöz, annak könnyebb megértése végett.Rudolf Steiner a szabadság filozófiájáról


A szabadság filozófiája könyv szövegének az az előnye, hogy megmarad a tárgyilagosságnál, megvizsgálja a különböző dolgokat, de nem ragad le sem a materialista tudomány, vagy éppen a spirituális irányzatok merev nézőpontjainál. Az általam nemrégiben bemutatott Életutam című könyvében Steiner ezeket írja: „...A szabadság filozófiájában azt akartam kimutatni, hogy nem a fizikai világ mögött van egy ismeretlen világ, hanem magában a fizikai világban van a szellemi világ. ... A megismerési folyamat célja a szellemi világ tudatos átélése, amelynek a meglátásakor minden szellemmé válik. ...A szabadság filozófiája arra akar rámutatni, hogy a fizikai világ valójában szellemi, és hogy az ember mint lelki lény, a fizikai világ igazi megismerésével a szellemiségben él. ...A könyv tulajdonképpen az antropozófia leírása, amely a természettel és a természetben álló emberrel foglalkozik, aki a maga individuális moralitásával áll benne a természetben. ...Hogy az antropozófia elnevezést akkor még nem használtam, annak az oka az, hogy mindig inkább a szellemi átélés felé hajlottam és szinte egyáltalán nem törekedtem terminológiákra.”
Előremutató, amit a nőkről, s a nők helyzetéről ír Rudolf Steiner: „Hogy a nő természete alapján mit akarhat, azt a nő megítélésére kell bízni. Ha igaz lenne az, hogy a nők valóban csak arra a hivatásra alkalmasak, amelyet most betöltenek, akkor maguktól nem is érhetnének el mást. De azt inkább nekik maguknak kellene eldönteniük, hogy mi felel meg a természetüknek. Aki attól fél, hogy szociális állapotaink számára megrázkódtatást jelent, ha a nőket nem a fajta egy tagjának, hanem individuumnak tekintjük, annak azt kell válaszolnunk, hogy az olyan szociális állapotok, amelyekben az emberiség fele emberhez méltatlan életet él, nagyon is megértek arra, hogy átformálják azokat.” Ne feledjük, hogy akkoriban (19-20. század fordulója) a nők még nem élveztek ekkora szabadságot, a társadalom bizonyos keretek közé szorította őket. 

A szabadság filozófiája pdf, jellemzés, értékelés


Amikor megvettem A szabadság filozófiáját – a 2005-ös kiadást – már igencsak kíváncsi voltam rá, mert más Steiner előadások könyvekben többször is meg van említve, mint olyan mű, amely a „tiszta gondolkodáshoz” vezet el. Ez pedig olyasmi, ami az érzékeléstől és testi érzetektől független gondolati világba visz, amit ő alapvetőnek tart a szellemi-lelki érzékelőerők kifejlesztéséhez. Míg például a Cayce -féle Akasha krónika titka többé-kevésbé olvasmányos, itt oda kell figyelni mit közöl a szöveg.
Bár filozófiai mű, alapvetően több annál, mert a gondolatot tevékenyen összekapcsolja a gyakorlattal, a világgal, természettel és az emberi lénnyel. Nem áll meg más filozófusok fejtegetéseinél, hanem azokon túlmutatva ragadja meg a lényeget. De nem könnyű mű. Sőt, bizonyos szellemi összpontosításra szükség van, hogy megértsük, és magunkba engedjük az itt elmondottakat. A szabadság filozófiája pdf, hangoskönyv formájában is igen keresett. A könyv részletes elemzésére itt nem vállalkoznék, ahhoz túl sokrétű, és egyben további részletekbe bele kellene mennünk. Inkább a saját, vele kapcsolatos élményeimről, és tapasztalataimról ejtenék szót.

 
A szabadság filozófiája és a tudomány
Egyes gondolatok, mint például „A szabadság eszméje” fejezetben levők, bizonyos fokig kapcsolódnak ahhoz, amiről „A kiváló egyéniség 50 jellemvonása” című könyvemben írtam. Nevezetesen arról van szó, hogy a fejlett egyéniség elsősorban belső indíttatásból cselekszik, s nem azért, mert a társadalmi normák, vagy mások elvárásai ezt követelik.
Hosszas idézetek vannak számos filozófus, pszichológus és hasonló területek szerzőitől. Ilyenkor Rudolf Steiner mintegy bemutatja ezeket, s olykor észre sem lehet venni, mikor tér át a maga nézőpontjára, vagy következtetésére, ezért oda kell figyelni. Ezekből egyértelműen látszik, hogy az egyes irányzatok mennyire szubjektívek, egyoldalúak, vagy éppen csak annyi a gond velük, hogy nem vesznek figyelembe némely dolgot, illetve kiindulópontjuk téves.
A szabadság filozófiája egyik legnagyobb értéke abban rejlik, hogy az emberi lényt „kivezeti” a szokványos gondolkodásból, és a sémák helyett egy szellemi nézőponthoz juttatja el. Oda juttat, hogy közvetlenül a gondolattal képesek vagyunk megragadni valamit, de úgy, hogy ez nem valami ábránd, vagy fikció, hanem mélyebb igazságok tudatos megélése. Ez sok olyan dologból kiindulva is fontos, mint amiket Trevor Ravenscroft említ A végzet lándzsájában.
Ilyen tekintetben nem is annyira filozófiai könyv, mert a realitáshoz vezet el. De ehhez szükség van arra, hogy az ember felülemelkedjen elkényelmesedett gondolati szokásain és hiedelmein, és önmagában is eljusson a végső konklúziókhoz. Bár a sok érintett megközelítés egy kicsit eltéríti a figyelmet az igazi kérdésről, a szabadságról, rájöhetünk, hogy ez mindvégig jelen van – éspedig bennünk – de csak akkor éljük át igazán, ha tudatossá válik. Akkor, amikor eljutunk annak felismeréséhez, hogy a természeti erők és hatalmak nem kényszerítenek, hanem éppen mi vagyunk azok, akik a megismerés által a világ lényegéhez akarunk jutni.
Azok számára, akik Rudolf Steiner A szabadság filozófiája pdf formában keresik, itt egy link ahol az antropozófia oldalon elérhető a mű szövege:

A szabadság filozófiája letöltés
Ajánlott cikk: Castaneda könyvek

 
 Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 29., szerda

80 nap alatt a Föld körül könyv bemutatás, tartalom

80 nap alatt a Fold korul konyv bemutatas

80 nap alatt a Föld körül könyv bemutatás, tartalom
 80 nap alatt a Föld körül könyv Jules Verne műve, mely 1873-ban jelent meg Franciaországban, Le Tour du monde en quatre-vingts jours címmel. Magyarországon már három évvel utána megjelent, és később is számos újabb kiadást élt meg.
Jules Verne –t a 19. század második felében az utazásokban bekövetkező technikai fejlődés ihlette erre a műre. Ma már – ugyanezekkel az eszközökkel – erősen kétséges lenne ennyi idő alatt megkerülni a Földet, más akadályok miatt.
Azon csodálkoztam, hogy milyen sokan keresik ezt a címet olvasónapló formájában, pedig az ingyen letölthető könyvek közé tartozik, az elektronikus könyvtárban is megtalálható.


80 nap alatt a Föld körül könyv tartalom, történet


Phileas Fogg egyedül élő úriember, akinek minden napja pontosan ugyanúgy telik, percről-percre. Reggel 8-kor kel, Pontban fél tizenkettőkor elindul a Rotary Klubba, ahol a délutánját tölti, és éjfélkor tér nyugovóra, otthon. Kínosan ügyel a pontosságra mindenben, s mikor inasa egyetlen apró hibát elkövet, megválik tőle.
Az új inas a francia Passeparteut, aki számos mesterségben kipróbálta már magát. Egy este a Rotary Klubban szóba kerül, hogy ma már milyen gyorsan meg lehet kerülni a földet, vonattal és hajóval. Phileas fogad társaival, hogy pontosan 80 nap alatt körbe tudja utazni. Még aznap elindulnak Passeparteut -val. A sors iróniája, hogy ugyanabban az időben, egy bankban is rablás történik, a tettes távozik, s a hatóság Phileas Foggra gyanakszik.


80 nap alatt a Föld körül tartalom, értékelés
Szueztől egy „detektív”, Fix, is felbukkan a színen, aki összebarátkozik Passeparteutval, és jól kikérdezi urával kapcsolatban. Ő biztosra veszi, hogy Phileas az az ember, akit keres. Phileas továbbra is nagyon precíz, mindent kiszámol és lejegyez. Jól haladnak az úttal, de Indiától kezdve nem várt akadályok, és kalandos események is közbeszólnak.
80 nap alatt a Föld körül jellemzés, értékelés


Úgy adódott, hogy éppen körülnéztem, hátha találok egy újabb Verne regényt, amelyet érdemes lesz elolvasnom. Mivel az elektronikus könyvtárban van jócskán, csak azt kellett eldönteni, melyik legyen az. Verne műveinek listáját nézegetve esett pillantásom a 80 nap alatt a Föld körül című regényre. A történetről a régi spanyol rajzfilmsorozat és a filmek közül főleg az 1989-es, Pierce Brosnan főszereplésével készült, 3 részes verzió maradt meg bennem.
Csodálkoztam, hogyan nem jutott eszembe eddig, hogy elolvassam ezt a művet, és nagy kedvvel estem neki. Nem is csalódtam, élveztem minden egyes oldalát. De előbb meg kellett szoknom, hogy itt a főszereplő Phileas Fogg, és nem Willy Fog, mit a spanyol-japán rajzfilmsorozatban.

 


Phileas Fogg és Aida hercegnő IndiábanOnnantól kezdett igazán tetszeni a történet – és azt is vártam a leginkább – amikor az indiai dzsungelben rátalálnak a hercegnőre, akit éppen feláldozni készülnek a fanatikus hívők. Ha nem is annyira csúcs, mint például a Tarzan és a gyémántok történet, eléggé felcsigázó. Ez az igazi kaland, és ez hiányzott a továbbiakból. Bár a városokban, kikötőkben és a hajón sem volt unalmas az útjuk, számomra a természet körülményei hozzák a valódi izgalmat.
Ami a szereplőket illeti, Fix – a detektív – a legbosszantóbb figura a történetben, aki ráadásul ostoba is, vagy legalábbis nem lát a szemétől. Persze megvan a maga oka a szerepeltetésének, hiszen tovább bonyolítja az eseményeket, és nehezíti hőseink útját. Passepartout tipikus Verne féle „színesítő”, olyan, mint mondjuk Paganel volt a Grant kapitány gyermekei –ben. Phileas, a totális hidegvérű, rendezett, de fogadásra hajlandó angol úriember megtestesítője.
 
 

80 nap alatt a Föld körül könyv ajánló

 
Néha kicsit több a leírás a kelleténél az olvasmányban, Verne mindig is szeretett ebbe belemerülni. A regény olvasásakor folyton valami nagyobb élményre, izgalomra vágytam, ez lehet a filmek mellékhatása. Így sem volt rossz, de nem nyűgözött le. Amerikában nehéz volt a téli tájat elképzelnem, valahogy mindig nyári eseményre emlékeztem az indián támadás kapcsán. Egészen más volt, mint Az aranymezők királynője történetnél. El kell ismernem, innentől igencsak izgalmas és fordulatos lett a történet.


80 nap alatt a Föld körül térkép
80 nap alatt a Föld körül térképA vége pedig zseniális, még úgy is nagyon élveztem, hogy a filmekből már tudtam, mire számíthatok. Olyan jól összepasszolt minden a végére, hogy egész jókedvvel fejeztem be az olvasást. Phileas Fogg tanulságul szolgált az ideális hozzáállásra. Egyetlen egyszer sem ragadtatta el magát, nem dühöngött, nem veszekedett, és nem hibáztatott soha senkit. Pedig lett rá volna alkalma bőven! A legerősebb jellemként a végén így ő lett a nyertes. Ezért tehát szórakozásként és jó példaként is remek időtöltés olvasni a 80 nap alatt a Föld körül –t.


Értékelés (saját tetszési indexem)
7
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 26., vasárnap

Rudolf Steiner Életutam életrajzi könyv bemutatás

Rudolf Steiner Eletutam eletrajzi konyv

Rudolf Steiner Életutam életrajzi könyv bemutatás

 
 
Rudolf Steiner Életutam életrajzi könyve 1925-ben jelent meg. Magyarországon – jóval később – a Magyar Antropozófiai Társaság és a Genius kiadó által került kiadásra. Az Életutam könyv Rudolf Steiner emlékezése, amelyben élete minden főbb eseményét és történését leírta, de teljesen már nem tudta befejezni.
Ebben a cikkben először vázlatosan leírom a könyv tartalmát. Majd a következő blokkban jellemzem a könyvet több, kiragadott idézettel. Végül személyes élményeimen át értékelem és számolok be a főbb mondanivalóiról. Mivel ezt a cikket nem egyszerre írtam, hanem olvasás közben jegyzeteltem, kevésbé összefüggő, de remélhetőleg így is jól érthető bepillantás eme alkotásba.
 
 

Rudolf Steiner Életutam könyv tartalom


Megjegyzés: a tartalom rövid bemutatásakor sosem írom le az egészet, mindig csak kedvcsinálót, és főleg az elejét. Mivel itt életrajzi könyvről van szó, címszavakban jelzem a tartalmat és nagyjából végig, de ez semmit sem számít, mivel ez nem regény, mint Elisabeth Haich életrajzi műve, és a lényeg magában a műben van.


Szülők találkozása, születés Kraljevecben. Felcseperedés Ausztriában és az osztrák-magyar határ mentén. Iskolába járás, tanítók, tudományok, a világ megismerése. Gimnáziumi évek, filozófiák, iskola Bécsújhelyen.
Egyetemi évek, professzorok, előadások, filozófusi munkák megismerése, előadások hallgatása. Különböző egyetemi előadók összehasonlítása, a gondolkodás, mint a valóság átélése. Kapcsolat fiatal jóbarátokkal, az ő sorsuk. Magántanítás. Kapcsolat
Schröerrel. Goethe szellemének és munkáinak megismerése
.


 

Rudolf Steiner életrajz fiatalkor
Tanítás egy családnál, a nehezen fejlődő gyermek tanítása, és fejlesztése. Megismerkedés egy családdal, bensőséges kapcsolatok. Gyülekezések Marie Eugenie delle Grazie költőnő házában. Szerkesztői munka egy hetilapnál. Utazás Németországba a Goethe emlékanyaggal kapcsolatban. Utazás erdélyi szászokhoz, Magyarországon keresztül. Goethe műveinek és megismerésmódjának vizsgálata és feldolgozása. Goethe összejövetelek.
A szabadság filozófiája mű elkészül. Nietsche munkásságának megismerése, hagyatéka. Szellemi változások Steiner életében, a fizikai világ tisztább érzékelése. Egy irodalmi magazin átvétele, az alkotók megismerése. A színházi Dráma Társasággal való foglalkozás, rendezés. Gondolatok a materializmusról és a szellemi tényekről. Tanítás egy berlini munkásképző iskolában.
Meghívásra előadások a
Teozófiai Társaság egyes klubjaiban, Marie von Shivers. Sorozatos előadások saját szellemi ismeretekről. Gondok Teozófiai Társaságon belül, kizárás, az Antropozófiai Társaság megalapítása. A Luzifer-Gnosis folyóirat. A Teozófiai Társaság belső ezoterikus köre, majd saját belső kör. Filozófiai-antropozófiai kiadó vállalat Marie von Shivers –szel. Az Antropozófiai Társaság tevékenysége. 

Rudolf Steiner élete - Életutam életrajzi könyv, jellemzés, idézetek


Miközben újra elolvastam az Életutam könyvet, kiragadtam néhány, számomra megemlítendőnek ítélt részletet, s ezekről ejtek pár szót, laza összefüggésekben. Rengeteg olyan információ van a könyvben, amelyről írhatnék, de maradjon valami azok számára, akik szintén elolvassák.
Érdekes, amikor magyarországi utazásáról ír: „...ha Budapestre ér az ember, olyan világot talál, amelyet a más európai népekhez tartozók a legnagyobb együttérzéssel tudnak szemlélni, teljesen megérteni azonban sohasem tudnak. Sötét tónusú alap, és e fölött valamilyen színjátszó fény ragyog.”

 


Rudolf Steiner Életutam tartalom
A materializmusról szóló fejtegetések érdekesek, egy cikkben, 1897-ben, a következőket írja: „Az életjelenségek mechanisztikus felfogása egyre jobban tért hódít. ...(a mai természettudományos korszak) jellegzetessége, hogy megmarad a puszta tényeknél és a mechanisztikus magyarázati módoknál. Ez a gondolkodásmód azonban sohasem fogja megérteni az életet, mert ehhez magasabb gondolkodásmód kell, mint egy gép magyarázatához.” Sajnos ez több mint száz évvel később alig változott.
Egy előadásában, amely szintén megjelent magazinban – egy évvel később – ezeket mondja: „...A lelki életünkben ható törvények éppúgy természetiek, mint azok, amelyek az égitesteket a Nap körül mozgatják. De ezek a törvények egy olyan Valamit nyilatkoztatnak meg, ami magasabb rendű minden egyébnél a természetben. Ez a Valami csak az emberben van, sehol másutt. Ami ebből jön, abban szabad az ember.

Lényeges az is, hogy elmagyarázza, mindazok az információk, amelyeket az ezoterikus kereszténységgel, és más beavatási történésekkel kapcsolatban mondott, saját maga közvetlenül találta meg a Szellemi Világban. Utána ezeket hozzáillesztette a már ismert történelmi eseményekkel és hagyományban fennmaradt tudással kapcsolatos információkhoz.
Szintén lényeges, amit azzal kapcsolatban említett, hogy voltak, akik nem jól éltek, vagy visszaéltek a bizalmával: „A szellemi látással nem szabad visszaélni, és kikutatni embertársaink belső szándékait, ha ők maguk ezt nem kívánják. A szellemi látással bíró emberek számára a mások belső világnak a kikutatása tilos valami, mint ahogy tilos egy levél illetéktelen felbontása is. Így azokkal az emberekkel, akikkel dolgunk van, úgy állunk szemben, mint mindenki más, akinek nincsen szellemi látása.
Az antropozófiai tevékenységekről, a művészetek beleáradásáról, és a szellemtudomány különböző területeken és tudományokban való felhasználásáról is megemlékezik. A források szerint az Életutam könyv 1907 –ig mutatja be
Rudolf Steiner élete útját. Ez csak félig-meddig van így, mert az utolsó fejezetekben az antropozófiai munkásságról és munkálkodásokról beszámol, amelyek már főképp az 1910-es években és a 20-as évek elején történtek. Sajnos Rudolf Steiner 1925-ben bekövetkezett végleges eltávozása miatt a földi színről, az Életutam befejezetlen maradt.


 


Rudolf Steiner élete - A Goetheanum


 

Életutam életrajzi könyv elemzés, értékelés, olvasási élményeim


2004-ben vettem ezt a könyvet, s ha jól emlékszem, most olvastam el másodjára. Ez nem egy önéletrajzi regény, hanem „ténykönyv”, és Steiner itt mindent pontosan úgy ír le, ahogyan megtörtént. Ezért szárazabb a regényeknél, sőt, időnként fárasztó. Amikor a saját lelki-szellemi fejlődéséről ír - hogyan élte át önmagában a világ mögött ható erők megismerését – érdekelt a legjobban.
A fiatal éveiben másokkal való kapcsolatairól, összejövetelekről részletesen beszámol, rengeteg embert mutat be. Bevallom, nem mindig tudtam követni. Persze következetes volt és egyértelmű, de engem nem mindegyik személyiség fogott meg. Szemléletes, ahogy ezekről az időkről ír: „Egész intenzíven éltem együtt azzal, amit mások láttak és gondoltak. De az így átélt világba az én szellemi valómat nem tudtam beleárasztani.” Ő igyekezett elfogulatlanul, saját elméjét és véleményét lecsendesítve meghallgatni másokat. De mások nem tanulták ezt meg, így nem is figyeltek olyan mértékben őrá, amennyire érdemes lett volna.

A XXII. fejezet nyújtja a legtöbbet arról, mi játszódott le a szerző 30-as éveiben. Itt világos képet kapunk arról, hogy eddig mintegy „benne élt” a szellemi világban, ugyanakkor a fizikaiság szokványos érzékelése számára sokkal nagyobb odafigyelést igényelt. Most megváltozik ez, és már teljes tisztaságában érzékeli a fizikai világ folyamatait. Ugyanaz, ami másoknál gyermekkorban megy végbe, nála 36 éves korában történt meg.
Ez a beállítottság emberekkel szemben is jellemző volt nála: „Arra állítottam be magam, hogy egészen objektíven figyeljem meg az embereket, és így nézzem meg azt, ami egy emberben megnyilatkozik. Gondosan kerültem, hogy kritikát gyakoroljak az emberek cselekedeteivel kapcsolatban, vagy hogy a velük való viszonyomban szimpátiát, vagy antipátiát érezzek; azt akartam, hogy „az ember úgy hasson rám, amilyen.” Ezt a fajta gondolkodásmódot és hozzáállást magam is továbbvittem a Térj magadhoz és láss című könyvem írásakor.
 
 

Életutam könyv ajánló, vélemény

 
Személyes dolgairól Rudolf Steiner nagyon szűkszavú. Csupán ennyit ír: „...Eunike asszonnyal nemsokára házasságot kötöttünk. Magánéletemről ennyit. Életrajzomban magánéletemről csak annyit írok, amennyi fejlődésemmel összefügg. ...Egyébként a magánélet körülményei nem tartoznak a nyilvánosságra.” Ez érdekes visszafogottság egy életrajzi műben, ugyanakkor morális példát állít, amely napjaink celeb világának szolgálhatna tanulságul, akik minden másokra nem tartozó dolgot kiteregetnek. De tartok tőle, hogy ők efféle műveket sajnos nem olvasnak.


 


Rudolf Steiner életrajzi könyv bemutatásAmit nagyon sajnálok, hogy az Életutam könyv mintegy négyötöde az 1800-as évekről szól és csak a vége foglalkozik Steiner igazán ismert munkásságával, amelyet az előadások, könyvek és az antropozófia jelentett. Engem ez a korszaka érdekelt volna a legjobban. Természetesen erre részben magyarázat az, hogy már nem tudta befejezni ezt a művet.
A Teozófiai Társasággal való kapcsolatról és a kiválásról világosan ír, így számomra minden egyértelmű. Az is jó, hogy az eseményekhez kapcsolódva kifejti, a középkor óta már a tudati lélek korában élünk, és a szellemi megismerésnek is ehhez kell igazodnia. Míg régen a szellemi világ és ismeretek álomszerű képekben való felfogása, átélése megfelelő volt, mára a teljes tudatosság jogos igény.
Amikor olvastam a könyvet, a vége felé egyre jobban érdekelt, egyes részleteket többször is átnéztem. Nehéz egy ilyen művet értékelni, a legtöbb kérdésre, amely Rudolf Steiner élete dolgaival kapcsolatban felmerül, választ kapunk. Engem a legjobban a belső fejlődése, az, ahogyan belelátott a szellemi világba, érdekelt a legjobban, erről csak vázlatosan beszél. Erről A végzet lándzsája című műben olvashatunk többet.
Finoman érinti a témát, de érthető okokból nem merül bele, hiszen ennek a könyvnek ez nem feladata, sőt, egy kívülálló számára merőben idegen lehetne a téma. Mindenesetre örülök, hogy az Életutam ott van a többi Rudolf Steiner könyv között a polcomon, szinte összefogja e páratlan életművet.


Kapcsolódó cikk: Rudolf Steiner - Munkás előadások
                             


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 22., szerda

Ég és Föld könyv bemutatás, tartalom, ajánló

Eg es Fold konyv bemutatasa

Ég és Föld könyv bemutatás, tartalom, ajánló
Az Ég és Föld könyv (Kérdések könyve), Varga Domokos és Varga András írása, és 1985-ben jelent meg az első kiadás, D. Nagy Éva szerkesztésében. A mű több kiadást ért meg, és az egyik legjobb ismeretterjesztő könyv gyermekkortól a felnőttkorig, amely környező világunkat, és annak működését mutatja be.Ég és Föld könyv tartalom


A tartalom három nagy részből áll. Ezek csillagászati, meteorológiai és geológiai ismeretekre bontják a tartalmat.
Mi van az irányokkal? Ami nekem felfele, az másnak is? Vagy ami itt felfelé, máshol lefelé? Irányok a Világmindenségben. Milyen távol vannak az égitestek? Mitől vannak az évszakok? Szélességi és hosszúsági körök. A Nap, a Föld és a Hold keringése. Fogyatkozások. Üstökösök, meteorok, vonzások. Sugárzások. Tejútunk tájai. Csillagképek. Csillagok élete és halála. A táguló világ.
Ég és Föld könyv tartalomMiért emelkedik a léggömb? Meddig van levegő, milyen sűrű, és miből áll? Hogyan, miért és honnan fúj a szél? A hideg és meleg kialakulása, a Föld éghajlati övei, növénytakarói. Az eső és az időjárás okai. A világ vizei és mozgásuk. Óceánok és szárazföldek, tengeráramlások.
Épülés és pusztulás, a Föld mélye. Kontinensek és lemezek, földmozgások. Tengerek és hegységek születése. Hogyan jönnek létre, miből állnak, és hogyan működnek a tűzhányók? Földrengés. Értékes kőzetek a földben. 
 

Ég és Föld könyv bemutatás, jellemzés


Nekem a negyedik kiadás van meg 1988-ból. Akkoriban lelkesen vettem meg, s most ugyanúgy hasznosnak találom. Nem csak a gyermekek, de a felnőttek is könnyebben, egyszerűbben érthetik a meg belőle a világot. Nagyon sok minden egyértelművé vált számomra ebből a könyvből, amit a tankönyvekből sokkal nehezebb lenne megérteni. Az Ég és Föld könyv olyan jól összefoglalja ezeket a környezetünkkel kapcsolatos tudnivalókat, hogy szinte semmi sem marad ki belőle.

 Ég és Föld könyv jellemzés
Gyermekkorban csodálatos eszköz a Kérdések könyve, hogy a felcserepedő „emberke” megismerje a világ működését. De a Kockás képregényújsághoz hasonlóan elég összeszedett a szöveg ahhoz, hogy „felnőttkönyvnek” is megfeleljen, sőt, egyes részeit többször is elolvastam, oly sok információt adott. A csillagászati és a meteorológiai részeket nagyon szerettem, a végén, a geológia olyan mértékben már nem izgatott.
 
 

Ég és Föld ajánló


Nagyon jók a könyvben a szemléltetések. Például ha a fejünk lenne a Nap, akkor a Föld bolygó – amely ez esetben kb. szúnyog nagyságú méretarányosan – 20 méterre lenne. A Neptunusz már 600 méterre, és a legközelebbi csillag több mint 5000 kilométerre! Kiss István rajzai nagyban segítik a megértést, rengeteg minden válik egyértelművé a képek láttán. Annak idején sokat böngésztem, az időjárási okokra különösen kíváncsi voltam, bár egyes jelenségeket még most is csak „nagyjából” ismer a tudomány.
Kérdések könyve, környezetunk bemutatásaA földrajzot mindig is imádtam, ezért nagyon tetszettek a látványos térképek, és a Föld bolygó bemutatása minden szempontból. Remélhetőleg nem mostanában történik a mágneses pólusok váltása, mint a Delej regényben. Biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége még most sincsen pontosan tisztában környezetünk és időjárásunk működésével, hát még a távolságokkal! 
Nem csoda, hiszen iskola után már kevesen foglalkoznak ezzel, elfelejtjük, vagy akkoriban sem sikerült mindent jól megérteni. Az Ég és Föld könyv egy olyan ismeretterjesztő mű, amely még sok-sok éven át kiválóan szolgálja a fiatalság (és az idősebbek) tudásvágyát környezetünkről.Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 14., kedd

Leleszy - Az utolsó csillaghajó regény bemutatás

Leleszy - Az utolso csillaghajo regeny bemutatas

Leleszy – Az utolsó csillaghajó regény bemutatás
Leleszy Béla Az utolsó csillaghajó regénye 1990-ben jelent meg, a debreceni Csokonai kiadónál.
Leleszy Béla népszerű író volt a két világháború között. 1926-tól kezdve rengeteg regénye és novellája jelent meg.
Az utolsó csillaghajó című, tudományos-fantasztikus könyve 1954-ben keletkezett.


Leleszy Béla Az utolsó csillaghajó tartalom, történet


Ren, a Vira bolygó állomásán, sok befutó hír között egy különös üzenetre figyel fel. A Föld segítséget kér! Sok millió évvel ezelőtt onnan indult ki a Tejútrendszer más csillagrendszereibe az emberiség. Csak kevesen maradtak ott, és velük is megszűnt a kapcsolat, legalább ezer éve. Most viszont közel van a Nap vége, nemsokára novává válik, és a környező bolygók is vele pusztulnak.
A
Vira tanácsa úgy dönt, hogy 5 fotonhajót küld az ottmaradt földiek megmentésére. A négy és fél fényévnyire levő szülőbolygóhoz a fotonmeghajtású csillaghajókkal – belső időben – egy és negyed évig tart az út (egyébként négy és fél). Ren soha nem gondolta volna, hogy arra visz az útja, hiszen új és távoli világokba vezető csillagutakra vágyott. De valami miatt megtekinti a gyülekezőket, és régi ismerőse, Vun, aki a küldetés vezetője, beveszi őt a csapatába.


A Vira bolygóA hosszú úton is számos érdekes esemény történik. Ren megismeri Gor –t, aki már idősnek számít a maga 182 évével, és ő a Föld legjobb ismerője. Útközben aggasztó jeleket észlelnek a Napról, s találkozván egy másik expedícióval, kényszerű társat is kapnak. Több hátráltató esemény is történik az úton, s amikor megérkeznek a Földre, nem várt nehézségekkel szembesülnek.Leleszy Béla Az utolsó csillaghajó regény bemutatás, jellemzés


Az utolsó csillaghajó regény mindmáig az egyik legnagyobb sci-fi kedvencem. Amikor először olvastam, 1990-ben, mély hatással volt rám. Ez igazi sci-fi, valódi űropera, s Leleszy Béla korát fényévekkel megelőzve írta meg eme remekművét. Csak néhány apróság utal arra, hogy a modern, számítógépes kor előtt keletkezett. Például a szalagokon áramló adatok, vagy az óra, amin már számok jelennek meg, a mutatók helyett. Egyébként minden hiper-szuper modern, s remekül van kitalálva.


 

Az utolsó csillaghajó könyvBár ez em tűnik olyan izgalmas útnak, mint Bryan McLeod -tól A küldetés, a Föld felé tartó úton, részenként egy-egy fontos esemény is történik. Amikor először olvastam, meglepett, amit Lod mondott a termeszek fejlett civilizációjáról. Később ama bizonyos, renitens csillagásznővel történő események jócskán feldobták a regényt, nem mindennapi izgalmakat okozva. Az űrállomásokkal való találkozás igazán dermesztő, rejtélyes, kicsit Alien „feelingem” volt. A lassú közeledés a Földhöz egyre kíváncsibbá teszi az olvasót, vajon mi van most ott.
 
 

Az utolsó csillaghajó könyv ajánló 


Hihetetlenül modern világa és felfogása ellenére Leleszy Béla mégiscsak hordozza magában a 20. századra oly jellemző materialista felfogást. Itt a vallások már csak a babonával egyenértékűek, s csupán a múlt csökevényeinek tartják őket. Érdekes a Vira világa, és a Föld különbözőségének ábrázolása társadalmi szinten. Bár Clarke első Űrodüsszeiája is elég száraz az elején - ennél sokkal unalmasabb - a végére egészen művészi magasságokba emelkedik.
Számomra akkor lett igazán „forró” a regény, amikor felbukkant az a bizonyos ibolyaszemű leány. Innentől roppant izgalmas lett, mert nagyon drukkoltam Rennek. Leleszy mesterien viszi végig ezt a történetszálat is, és a tudományos-fantasztikum ezzel olyan erőteljes emberi vonást is kap, hogy a hatás nem marad el.


 A Nap kihuny az utolsó csillaghajóAz utolsó csillaghajó egyben egy szép emlék is a Földnek, és a Naprendszernek. Bár több milliárd évünk van hátra, egyszer mégiscsak bekövetkezik a Nap „halála” jelenlegi formájában, s akkor az élet sem marad meg. Azonban ez olyan távoli időpont, hogy a regényben ábrázoltaknál is sokkal fejlettebbnek kell már majd lennie az emberiségnek.
Kicsit furcsa volt, hol tegeződnek, hol magázódnak a viraiak, de legtöbbször magázódtak, s fiatalok között ez elég régiesnek tűnt. Most, újraolvasva már nem éreztem azt a nagy hatást, mint régen. Talán mert már nem okozhatott meglepetést. Az egész mű olyan, mint egy csodálatos, s egyben ijesztő, szépséges, és figyelmeztető álom. Oly drámai és fenséges, akár az Avalon ködbe vész, elragadó és üzenetteli. A könyvet olvasva a jövőben járunk, s mégis a múltban.Értékelés (saját tetszési indexem)

8
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)
Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2017. november 5., vasárnap

A világ és az ember könyv bemutatás, ajánló

A vilag es az ember konyv bemutatasa

A világ és az ember könyv bemutatás, ajánló


A világ és az ember könyv


A világ és az ember képes gyermekenciklopédia D. Major Klára szerkesztésében 1975-ben jelent meg először, majd több újított kiadást megért az évek során. A világ és az ember az emberiség tudását - a természettel, világmindenséggel, történelemmel, technikával – mutatja be gyermekek számára is könnyen érthető módon, ábrákkal, rajzokkal színesítve.


 A világ és az ember képes gyermekenciklopédia tartalma


Az első nagy rész a világunkkal foglalkozik. Megismerhetjük belőle mekkora a világ, a Naprendszerünk részeit, a csillagok közti távolságokat. Megtudjuk az évszakok okait, az időjárás működését, és még az időzónák és időmérés rejtelmeibe is belepillanthatunk.
Elénk tárul az élővilág, feltárul az élet keletkezése, őslények, ősnövények és az evolúció titkai. Az állatok lábformájának, kialakulásának okai, a madarak, lovak, majmok, ember kialakulása. Ősemberek, állattenyésztés, a Föld növényzete és állatai. Mindezeket például részben David Attenborough ismeretterjesztő filmsorozataiban nézhetjük meg videón is.
A Föld lakóiról szóló nagy rész bemutatja a tengereket és szárazföldeket, a tájékozódás módját, a Föld felfedezését, megismerhetjük a távoli világtájakat felfedező, híres embereket. Aztán végighaladunk szülőbolygónkon, megnézzük a sarkokat, ellátogatunk Európába, hazánkba, Ázsia tájaira, Afrikába, Amerika három részébe, majd a különlegességek földjére: Ausztráliába. Utána jönnek a tengerparti népek, a hegyvidékek, falvak, városok, idegen népek, és nyelvek. (Olvasd el ezt is: Az 1985-ös Nagy világatlasz)


 


A világ és az ember könyv tartalma
Az Évezredek története részben megismerjük a hősöket, a különféle emberfajtákat, az ősi családokat, gazdagokat, szegényeket, és királyokat. Választ kapunk a kérdésre, hogyan alakultak ki a társadalmi osztályok, a vagyonkülönbségek, kikből és hogyan lettek urak. Következik az egyiptomi, a görög és a római korszak és birodalmak bemutatása. Megismerjük a rabszolgák harcát a földesúr és jobbágyok viszonyait, a kínai nagyfalat, kereskedővárosokat és boszorkányégetéseket. Elutazunk az Újvilágba, átélhetjük a parasztfelkeléseket a párizsi, majd az azt követő forradalmakat. A későbbiekben az amerikai Észak és Dél harcát, végül Kelet-Európában a szocializmus győzelmét, s a világháborúkat.
A gépek születése részben az ősi eszközkészítéstől eljutunk a házak, paloták piramisok megépítéséig, hajók elkészítéséig. Fegyvereket, gőzgépeket, feltalálókat követhetünk és hogyan állította szolgálatába az ember a természet erőit. Majd a villamosenergia következik, s mindenféle járművek kialakulása a biciklitől a vonatig, s repülőig, űrhajóig. Végül bepillantunk egy kicsit a jövőbe, vajon mi lesz akkor? A világ és az ember képes gyermekenciklopédia jellemzés


A világ és az ember könyv jellemzés, emlékek


A világ és az ember képes gyermekenciklopédia gyermekkorom egyik nagy-nagy emléke. Ma is ott van a polcon, és a cikk kedvéért az elejétől a végégéig újra olvastam. Nekem az 1982-es kiadás van meg, s nyugodtan mondhatom, ez a könyv ma is megállja a helyét. Gyermekként a legideálisabb az ismeretek megszerzésére, világunk megismerésére. Könnyű megérteni, és nagyon jó, szemléletes példákkal magyarázzák el világunk működését. Később az Ég és Föld című ismeretterjesztő könyv volt hasonlóan jó és hasznos.
A könyv kiadásaikor még a szocializmus volt az ideál hazánkban, s ezt tekintették az „egyenlőség” győzelmének. Sajnos később kiderült, hogy ez az „izmus” is kitermelte a maga zsarnoki diktátorait, és itt sem volt egyenlőség, csak központi hatalom. Ezt leszámítva nagyon sok dologra magyarázatot kaphatunk
A világ és az ember könyvből. Ebből nagyon könnyen megértettem a történelmet, a földrajzot, s egyéb tudományokat. Még most, újra olvasáskor is több dolgot egyértelművé tett, amelyekről már elfeledkeztem.


 
A világ és az ember könyv képekA világ és az ember könyv ajánló

 
A világ és az ember képes gyermekenciklopédiának hatalmas előnye a rengeteg rajz és kép, amelyekre elég rápillantani, s a szöveg máris világossá válik. Későbbi tanulmányaimban és olvasmányaimban nagy segítség volt ez a könyv, mert olyan alapot adott, hogy mindent ezerszer könnyebben megértettem. Bár materiális alapú, s sok évvel később a végzet lándzsáját bemutató mű több mindenre felnyitotta a szemem, megvolt a helye az életemben.
Szó szerint végigutaztam vele a világon és a történelmen is. Nagyon örülök, hogy ez megmaradt, s nem kallódott el a régi könyveim közül, mert hasznos lesz majd jövőbeli utódainknak is. Nem csak érdekes, és hasznos, de kellemes volt olvasni és egy csomó mindent helyre rakott gyerekként a fejemben.Ajánlott cikk: Kockás képregény újságok
                 


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!